CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Production of Intermediate Mass Fragments in Ultrarelativistic Nuclear Collisions

K Aleklett ; Lembit Sihver (Institutionen för reaktorfysik) ; W Loveland
Physics Letters B197, p. 34. (1987)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-06-30. Senast ändrad 2010-08-19.
CPL Pubid: 95425

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur