CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Brasvärme - Hälsa - Miljö

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2009. - 6 sidor s.
[Rapport]

Hälsoeffekter av antioxidanter i rök från vedbrasor har förbisetts. Fenoliska antioxidanter i rök från trivseleldning av ved kan ge positiva hälsoeffekter. Lövved är då bäst och ger samma skyddande antioxidanter som i rökta livsmedel.

Vedeldning missgynnas av ospecifika krav på låga partikelhalter. Rökens partiklar innehåller mycket mer av antioxidanter än av oftare analyserade kolväten som PAH. Detta förklarar en låg risk för lungcancer jämfört med partiklar från trafik.

Totala utsläppssiffror överskattar miljöproblem från vedeldning. Andelen fotokemiskt reaktiva kolväten i röken är låg och eldning är vanligast under vintern. Rökens bidrag till bildning av marknära ozon är därför mycket små.

Nyckelord: ved, rök, eld, förbränning, trivseleldning, vedbrasa, antioxidanter, partiklar, kolvätenDenna post skapades 2009-06-12. Senast ändrad 2009-06-18.
CPL Pubid: 94980

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur