CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bounds on M/R for static objects with a positive cosmological constant

Håkan Andréasson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Christian G. Böhmer
Classical and Quantum Gravity Vol. 26 (2009), p. 195007.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-06-08. Senast ändrad 2010-01-18.
CPL Pubid: 94783

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur