CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Antioxidanter från vedeldning

Antioxidanter och andra organiska ämnen i emissioner från småskalig biobränsleanvändning

Jennica Kjällstrand (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Maria Olsson (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
2003. - 65 sidor s.
[Rapport]

Ökad småskalig vedeldning har ifrågasatts med hänvisning till utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen. I detta projekt har förekomsten av fenoliska antioxidanter i vedrök studerats vilket bidragit till ett mer positivt synsätt på vedeldning.

Antioxidanterna utgörs främst av metoxifenoler från vedens lignin. Dimetoxifenoler från lövved har starkast antioxidanteffekt. Vid förbränningstemperaturer under 800 grader och särskilt vid pyrande förbränning utgör metoxifenolerna normalt en huvuddel av rökens organiska ämnen. De flesta metoxifenoler kondenserar ut vid avkylning och finns i partikelform i omgivningsluft. De fenoliska antioxidanterna åtföljs av nästan lika höga halter av sockerarten 1,6-anhydroglukos som bildas från vedens cellulosa.

Nyckelord: ved, barrved, lövved, pellets, träpellets, trivseleldning, förbränning, pyrolys, vedrök, partiklar, fenoler, metoxifenoler, kolväten, bensen, PAH, gaskromatografi, masspektrometri


Rapporten utgör slutrapport för projektet P12659-1 för Energimyndigheten.

Göran Petersson har varit projektledare och redaktör för slutrapporten. Jennica Kjällstrands doktorsavhandling och Maria Olssons licentiatavhandling bygger på forskning inom projektets ram.Denna post skapades 2009-05-09. Senast ändrad 2009-05-26.
CPL Pubid: 93752

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur