CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of oxidation of a mineral and a synthetic engine oil

Farshid Owrang (Institutionen för reaktorfysik) ; Håkan Mattsson (Institutionen för reaktorfysik) ; Jim Olsson ; J Pedersen
Thermochimica Acta Vol. 413 (2003), 1-2, p. 241-248.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 9172

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur