CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The role of social capital in knowledge sharing: The case of a specialist rock construction company

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Construction Management and Economics Vol. 26 (2008), 6-7, p. 941-951.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-17.
CPL Pubid: 91566

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur