CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The aesthetics of rock construction work: The beauty of sprayed concrete, rock reinforcement and roof bolting

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Culture and Organization Vol. 14 (2008), 4, p. 401-410.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-17.
CPL Pubid: 91565

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur