CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identification of an Unknown Dielectric Target in a Half-Space Using the E-Pulse Technique

Shantanu Padhi ; Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Nicholas Shuley
Radio Science Vol. 43 (2008), 6, p. 10.1029/2007RS003731.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-27.
CPL Pubid: 90688

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur