CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljögifter från slam

REVAQ certifiering - risk för miljögifter från slam till åker och livsmedel

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
2009. - 7 sidor s.
[Rapport]

- Slam från reningsverk samlar upp kemikaliesamhällets miljögifter och kan därför inte få spridas

- Globaliseringens konsumentprodukter och massor av mediciner har gjort slammet alltmer riskabelt

- Certifiering enligt REVAQ hindrar inte att spridning av slam medför miljöförgiftning

- Tekniskt väl kontrollerad förbränning förstör effektivt smittämnen och miljögifter och ger bioenergi

- Apatit från malmbrytning erbjuder renare fosfat med mindre kadmium än slam

- Slamspridning på odlingsmark kan hota lantbruk och livsmedel via kemisk förorening

Nyckelord: slam, reningsverk, avlopp, kemikalier, mediciner, förbränning, fosfor, miljömålDenna post skapades 2009-02-21. Senast ändrad 2012-02-16.
CPL Pubid: 90240

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur