CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Byggherre-ICT:Förstudie om ICT-utveckling för byggherrefunktionen

Peter Johansson ; Nina Ryd (Institutionen för arkitektur) ; Bo Johansson ; Kaj Granath
Stockholm : Byggherrarna Sverige AB, 2009. - 51 s.
[Rapport]

Syftet med denna förstudie är att motivera och formulera hur svenska byggherrar, i egenskap av kravställare och beställare, ska kunna medverka till att påverka och driva utveckling inom ICT till nytta för byggherrefunktionen och därmed stärka byggherrens roll som förändringsagent. Förstudien har genomfört en enkätundersökning med svenska byggherrar avseende deras inställning till ICT. Resultatet visar att byggherrarna idag tydligt fokuserar på ICT som ett redskap att hantera problem i produktfram-ställningsprocessen. Det är också inom detta område man ser de största affärsnyttorna. Det här är anmärkningsvärt, eftersom produktframställningen inte primärt är ett byggherreansvar. Resultatet visar också att de svenska byggherrarnas intresse och fokus ligger relativt sent i byggprocessen.

Nyckelord: Byggherre, ICT, byggprocess, planering, samhällsbyggandeDenna post skapades 2009-02-19. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 89983

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Byggproduktion

Chalmers infrastruktur