CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Differentiability in density-functional theory: Further study of the locality theorem

Ingvar Lindgren ; Sten Salomonson (Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik)
Physical Review A Vol. 70 (2004), p. 032509.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-03-22.
CPL Pubid: 8895

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik (1997-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur