CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erratum: Influence of van der Waals forces on the adsorption structure of benzene on silicon studied using density functional theory (Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics (2008) 77, (121404))

K Johnston ; Jesper Kleis ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Phys. Rev. B Vol. 77 (2008), p. 209904.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-08. Senast ändrad 2009-01-12.
CPL Pubid: 84247

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur