CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gravitational collapse and the formation of black holes for the spherically symmetric Einstein-Vlasov system

Håkan Andréasson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Markus Kunze ; Gerhard Rein
Math. Ann. (0025-5831). Vol. 350 (2011), p. 683-705.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-07. Senast ändrad 2012-09-19.
CPL Pubid: 83885

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur