CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Height distribution of stochastic Lagrange ocean waves

Sofia Åberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Georg Lindgren
Probabilistic Engineering Mechanics Vol. 23 (2008), 4, p. 359-363.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-30. Senast ändrad 2009-01-26.
CPL Pubid: 83224

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur