CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimering av underhållsplaner leder till strategier för utvecklingsprojekt

Ann-Brith Strömberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Torgny Almgren
Logistikutveckling - teori möter praktik, artiklar från PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens, 27-28 augusti 2008, Göteborg p. 169-180. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Inom många typer av industriell verksamhet, t ex process-, kraft- och flygindustri, används dyrbar produktionsutrustning som måste vara tillgänglig i mycket hög utsträckning eftersom produktionsstopp är mycket kostsamma. För att dessa industrier ska kunna maximera lönsamheten måste de kunna utnyttja produktionsstopp för att även utföra bästa möjliga förebyggande underhåll. Chalmers Matematik och Volvo Aero har tillsammans utvecklat en matematisk modell som ser till ekonomiska och funktionella samband mellan komponenter i det system som skall underhållas, samt kostnader för underhållsaktiviteter och reservdelar. En studie utförd i en verkstad för underhåll av flygmotorer vid Volvo Aero visar på en signifikant potential för kostnadsbesparingar som till stor del beror av ökade möjligheter till aktiv samordning av framtida underhåll via balansering av komponenternas livslängder. Studien har även medfört en nyttig genomlysning av systemet. Den visar att möjligheten att reducera underhållskostnader i hög grad beror på livslängderna hos de i systemet ingående komponenterna. Olika komponenter har därför olika potential för reduktion av underhållskostnader. Dessa potentialer kan beräknas genom optimering av en serie modeller där livslängden för de olika delarna – var för sig – har förlängts stegvis. På detta sätt kan optimering av underhållsplaner även utnyttjas för att skapa beslutsunderlag för val av utvecklingsprojekt som syftar till att förlänga livslängder hos enskilda komponenter.

Nyckelord: planering av underhåll, matematisk modellering, optimering, beslutshjälpmedelDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-12-18. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 82053

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Optimeringslära, systemteori
Fysisk planläggning

Chalmers infrastruktur