CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

POD based reconstruction of subgrid stresses for wall bounded flows using neural networks

Christian Wollblad (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Flow, Turbulence and Combustion Vol. 81 (2008), 1-2, p. 77-96.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-18. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 81989

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur