CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kostnads-nyttoanalys som verktyg för prioritering av efterbehandlingsinsatser.

Lars Rosén (Institutionen för bygg- och miljöteknik ; FRIST kompetenscentrum ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers) ; Pär-Erik Back (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Tore Söderqvist ; Åsa Soutukorva ; Lars Grahn ; Patrik Brodd
Stockholm : Naturvårdsverket, 2008. ISBN: 978-91-620-5836-4.- 147 s.
[Bok]

För att uppnå miljömålet En giftfri miljö krävs att en stor mängd förorenade områden tas om hand och efterbehandlas. Kostnaden för att åtgärda de mest förorenade områdena har av Naturvårdsverket beräknats uppgå till ca 60 miljarder kronor. Ett problem är dock att samhällets resurser för sådana insatser är begränsade. Det är därför viktigt att utveckla verktyg för att prioritera bland tänkbara insatser så att en sund hushållning sker av samhällets begränsade resurser. En möjlig ansats till prioritering är att göra samhällsekonomiska bedömningar av potentiella efterbehandlingsinsatser. Syftet är då att undersöka om en viss insats är samhällsekonomiskt lönsam och helst även analysera vilka insatser som är mer samhällsekonomiskt lönsamma än andra. Ett vedertaget verktyg för samhällsekonomiska analyser är Kostnads-nyttoanalys (KNA). Metoden har dock ännu fått begränsad användning inom svenskt miljöarbete, och särskilt vad gäller arbete med förorenade områden. I detta projekt inom Naturvårdsverkets kunskapsprogram Hållbar sanering beskrivs hur KNA kan användas för att göra samhälls¬ekonomiska bedömningar av efter¬behandlingsåtgärder.

Nyckelord: Förorenade områden, Kostnads-nyttoanalys, Giftfri miljö, Risk


Naturvprdsverkets Rapport 5836Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-12-11. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 81149

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)
FRIST kompetenscentrum
DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Ämnesområden

Building Futures
Geovetenskap och miljövetenskap
Vatten i natur och samhälle
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur