CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Invariant random graphs with iid degrees in a general geography

Johan Jonasson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Probability Theory and Related Fields (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-09.
CPL Pubid: 80710

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Diskret matematik
Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur