CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Irreducible highest weight modules and equivariant quantization

E. Karolinsky ; Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; V. Tarasov
ADVANCES IN MATHEMATICS (0001-8708). Vol. 211 (2007), 1, p. 266-283.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We consider the relationship between the Shapovalov form on an previous termirreducible highestnext term weight module of a semisimple complex Lie algebra, fusion elements, and equivariant quantization. We also discuss some limiting properties of fusion elements

Nyckelord: generalized verma modules, coadjoint orbits, kostants problem, lie-algebrasDenna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2009-02-19.
CPL Pubid: 80456

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur