CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kvicksilver, klor och PVC - en kritiserad men lönsam affär

Patrik Ekheimer (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Teknik- och vetenskapshistoriska dagar i Stockholm den 8-10 april 2008. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]

Få material har fått utstå så massiv kritik som plasten vinylklorid (PVC). Kännetecknande för PVC är att den innehåller stora mängder klor som traditionellt tillverkats i kvicksilverbaserade processer. Kritik har även framförts mot flera av de tillsatser som tillförs vid plastframställningen, mot utsläpp av vinylklorid och kring eventuell dioxinbildning vid tillverkning, deponering och förbränning av PVC. Trots massiv kritik under flera decenniers tid så utgör PVC fortfarande en av de stora volymplasterna. Såväl produktion som användning av PVC fortsatte att öka under slutet av 1900-talet. I Sverige har PVC framställts dels i Stockvik, dels i Stenungsund. Stockviksanläggningen var i drift mellan 1944 och 1987 och anläggningen i Stenungsund driftsattes 1969. År 1988 bedrevs Stenungsundanläggningen av Norsk Hydro Plast som det året var Sveriges mest lönsamma företag. Att en bransch som under flera decenniers tid entydigt pekats ut som en stor hälso- och miljöbov fortsätter frodas väcker givetvis frågor. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur den svenska PVC-branschen utvecklades under senare delen av 1900-talet. Att den massiva opinionen mot kvicksilver och PVC påverkat är uppenbart, frågan är dock i vilken grad och hur. Artikeln fokuserar speciellt på den kvicksilverbaserade klortillverkningen.

Nyckelord: PVC, klor, kvicksilver, risk, Stenungssund, miljöanpassningDenna post skapades 2008-12-08. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 80000