CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Expected number of breakpoints after t random reversals in genomes with duplicate genes

Niklas Eriksen (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Discrete Applied Mathematics Vol. 156 (2008), 12, p. 2320-2335.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In comparative genomics, one wishes to deduce the evolutionary distance between different species by studying their genomes. Using gene order information, we seek the number of times the gene order has changed between two species. One approach is to compute the method of moments estimate of this edit distance from a measure of dissimilarity called the breakpoint measure. In this paper, we extend the formulae and bounds of this estimate on gene permutations to genomes with duplicate genes.

Nyckelord: Evolutionärt avstånd, vändning, brytpunkt, förväntat avstånd, momentskattningDenna post skapades 2008-12-03.
CPL Pubid: 79583

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Diskret matematik

Chalmers infrastruktur