CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Allokering av säkerhetslager i tvånivåers distributionssystem

Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Intern rapportserie (2007)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

I distributionssystem av två-nivåtyp finns det i allmänhet omsättningslager och säker-hetslager både centralt och lokalt. Då uppstår frågan om hur man optimalt skall dimen-sionera och fördela säkerhetslagret mellan det centrala lagret å ena sidan och de lokala lagren å den andra så att man får en önskad servicenivå till slutkund med så liten kapi-talbindning som möjligt. Att bestämma säkerhetslager är sålunda inte bara en dimensio-neringsfråga utan även en fördelningsfråga eftersom säkerhetslagret centralt inte bara påverkar servicenivån för leveranser till lokala lager utan även säkerhetslagrets storlek i lokala lager och därmed indirekt servicenivån från lokala lager till slutkunder. Bland praktiker i industrin är det en vanligt förekommande föreställning att serviceni-vån i centrallagret bör vara hög för att säkerställa att servicenivån från lokallagren skall kunna bli hög. Detta medför att säkerhetslagret centralt måste vara jämförelsevis stort. I en del samman hang argumenterar man till och med för att den helt övervägande delen av det totala säkerhetslagret bör finnas centralt, speciellt för lågomsatta produkter. I forskarvärden finns det delade meningar om vad som är rätt eller fel i det här samman-hanget. Syftet med det projekt som avrapporteras här är att med hjälp av simulering för-söka besvara frågan om hur det totala säkerhetslagret i ett distributionssystem bör förde-las lokalt-centralt för att man vid en given servicenivå mot slutkund skall kunna få så låg kapitalbindning i lager som möjligt. Resultaten från studien visar klart att man kan åstadkomma en önskad servicenivå mot slutkund med betydligt mindre kapitalbindning i säkerhetslager och omsättningslager genom att lägga merparten av säkerhetslagret lokalt. En minskad kapitalbindning på storleksordningen 20 % kan enligt studien uppnås. Slutsatsen är följaktligen att man avsiktligt bör välja att ha en låg servicenivå i leveranserna från centrallager till lokalla-ger och i stället täcka upp de potentiella förseningarna i leveranser till de lokala lagren genom att i stället öka de lokala säkerhetslagren.

Nyckelord: Distributionssystem, säkerhetslager, centrallagerDenna post skapades 2008-09-10. Senast ändrad 2008-12-18.
CPL Pubid: 73847

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur