CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Product development in inter-organizational networks

Lars Norén ; Flemming Norrgren ; Lars Trygg (Institutionen för arbetsorganisation)
International Journal of Technology Management, Special Publication, 1995. (0267-5730 ). (1995)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-08-20. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 73159

 

Institutioner (Chalmers)

Företagsekonomiska institutionen (GU)
Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur