CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kravnivåer för energihushållning - Konsekvenser av skärpning av krav för energihushållning i revidering av byggregler

Bertil Pettersson (Chalmers EnergiCentrum (CEC)) ; Anders Göransson ; Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Lennart Jagemar ; Anders Nilsson
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 28 s.
[Rapport]

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet har uppdragit åt Chalmers EnergiCentrum (CEC) att analysera konsekvenserna av en eventuell skärpning av kravnivåerna avseende energihushållning i avsnitt 9 om Energihushållning i Boverkets förslag till reviderade byggregler. Uppdraget skall belysa dessa frågor: • Hur energieffektivt byggs det idag uppdelat i småhus, flerbostadshus och lokaler? • Vad är tekniskt möjligt och vilka tekniska lösningar krävs det för att komma ner till en viss nivå i kWh/m2? • Hur påverkar en skärpning av kravnivåerna elbehovet? • Vilka samhällsekonomiska konsekvenser för en eventuell skärpning av kravnivåerna med sig? En sammanvägd analys skall göras av vilka krav på energihushållning som är rimliga att ställa vid nybyggnad utifrån tekniska och samhällsekonomiska aspekter, och om kraven bör formuleras olika för olika byggnadskategorier. I uppdraget ingår också en analys av i Ds 2005:51 föreslaget mål om energieffektivisering i bebyggelsen utifrån potentialbedömningen i Chalmers rapport Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen. Uppdraget har utförts under tiden från mitten av december 2005 till 2006-01-10. Uppdragets begränsade tid och omfattning innebär att de aktuella frågorna inte kunnat belysas i detalj, utan de behandlas mer översiktligt och baserat på den kunskap som finns tillgänglig.Denna post skapades 2008-04-11. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 70062

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Chalmers EnergiCentrum (CEC)
Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur