CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extraction Behaviour of the Synergistic System 2,6-bis-(benzoxazolyl)-4-dodecyloxylpyridine and 2-bromodecanoic Acid Using Am and Eu as Radioactive Tracers

Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Solvent Extraction and Ion Exchange Vol. 21 (2003), 5, p. 621-636.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68805

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur