CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of Uncertainties in Stability Constants on Speciation Diagrams

Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Arvid Ödegaard-Jensen (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXIV, p. 509-514. (2003)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68801

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur