CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Separation of Actinides(III) from Lanthanides in Simulated Nuclear Waste Streams using 6,6´-bis-(5,6-dipentyl-[1,2,4]triazin-3-yl)-[2,2´]bipyrinidyl (C5-BTBP) in Cyclohexanone

Gunnar Skarnemark (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Solvent Extr. Ion. Exch (2002)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68531

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur