CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Matrix Diffusion of Some Alkali and Alkaline Earth Metals in Granitic Rock

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Mat. Res. Soc. Proc 465, p. 871. (1996)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68492

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur