CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Connectivity can be used to identify key genes in DNA microarray data: a study based on gene expression in nasal polyps before and after treatment with glucocorticoids

Mikael Benson ; DA Hov ; T Clancy ; E Hovig ; Mats Rudemo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; LO Cardell
Acta Otolaryngolica Vol. 127 (2007), 10, p. 1074-1079.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 67375

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Allergologi

Chalmers infrastruktur