CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiscale stochastic homogenization of monotone operators

Nils Svanstedt (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Networks and Heterogeneous Media Vol. 2 (2007), 1, p. 181-192.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: G-convergence, stochastic homogenization, multiscale, monotone operator



Denna post skapades 2008-01-17.
CPL Pubid: 67343

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik
Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur