CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Palm distributions of wave characteristics in encountering seas

Sofia Åberg (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Annals of Applied Probability (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-17.
CPL Pubid: 67286

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur