CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Doppler-shift approximations of encountered wave statistics

Sofia Åberg (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Ocean Engineering Vol. 34 (2007), 2300-2310,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-17.
CPL Pubid: 67284

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur