CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurement of Resistive Wall Mode Stability in Rotating High Beta Plasmas

H. et al. Reimerdes ; Yueqiang Liu (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik)
Nuclear Fusion Vol. 45 (2005), p. 368.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2012-09-10.
CPL Pubid: 6710

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur