CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resistive wall mode stabilization of high-beta plasmas in the National Spherical Torus Experiment

A.C. et al. Sontag ; Yueqiang Liu (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik)
Physics of Plasmas Vol. 12 (2005), p. 056112.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2012-09-10.
CPL Pubid: 6708

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur