CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Limit theorems for the Petersburg game

Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematik)
Sums, trimmed sums, and extremes. Progr. Prob. (0-7643-3542-4). Vol. 23 (1991), p. 285-315.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16.
CPL Pubid: 66987

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur