CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integral formulas and the Ohsawa-Takegoshi extension theorem

Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Sci. China Ser. A 48 (2005), suppl., 61--73. Vol. 48 (2005), p. 61-73.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-14. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 66290

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur