CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Book review; Molecular gas dynamics by Y Sone

Leif Arkeryd (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Transport theory and statistical physics (00411-1450). Vol. 36 (2007), 7, p. 609-610.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-12.
CPL Pubid: 65855

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur