CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Åtgärder för ökad energieffektivsering i bebyggelse

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik ; Chalmers EnergiCentrum (CEC)) ; Anders Göransson (Extern ; Chalmers EnergiCentrum (CEC)) ; Lennart Jagemar (Extern ; Chalmers EnergiCentrum (CEC)) ; Anders Nilsson (Extern ; Chalmers EnergiCentrum (CEC)) ; Daniel Olsson (Extern ; Chalmers EnergiCentrum (CEC)) ; Bertil Pettersson (Chalmers EnergiCentrum (CEC))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 108 s.
[Rapport]

Energikommissionens betänkande ”Omställning av energisystemet” visade 1995 på en förhållandevis stor teknisk-ekonomisk potential att minska såväl den totala (TWh/år) som den specifika energianvändningen (kWh/m²/år) i bebyggelsen. En sådan utveckling förutsätter dock att nya byggnader som uppförs har lägre energibehov än befintliga samtidigt som energianvändningen i befintliga byggnader reduceras. Nya byggnaders energibehov bestäms främst av gällande regler för bygglov medan förutsättningarna för energieffektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader är bäst i samband med underhålls- och renoveringsåtgärder. Trots något bättre ekonomiska förutsättningar än vad man antog i Energikommissionens betänkande, visar en utvärdering att det inte skett någon egentlig minskning av den specifika energianvändningen från 1993 till 2003. Sammantaget beror detta på en låg politisk ambition (ingen skärpning av krav med avseende på energianvändning i byggnader) och en generellt sett låg acceptans för energieffektivisering hos fastighetsägare (brist på incitament att minska energianvändningen). Med en uttalad ambition att erhålla en ökad energieffektivisering i bebyggelsen krävs därför en väsentlig skärpning av de krav som påverkar energianvändningen samtidigt som energieffektivisering måste stimuleras på ett mer påtagligt sätt. Ett system med kontinuerligt skärpta krav tillsammans med fastighetsekonomiska fördelar med låg energianvändning bör på sikt leda till en väsentlig energieffektivisering i bebyggelsen. Vi föreslår införande av krav med avseende på byggnaders energiprestanda vid ny- och ombyggnad och en skärpt uppföljning av desamma med hjälp av energideklarationer i anslutning till införandet av EG-direktivet om byggnaders energiprestanda. I sammanhanget föreslås dessutom tvingande krav i anslutning till befintliga byggnader med sämst energiprestanda. Vidare förslås att energieffektivisering stimuleras med riktade informationsinsatser till småhusägare respektive större fastighetsförvaltare tillsammans med införande av ett system för klassning av byggnader bland annat baserat på energiprestanda.

Nyckelord: bebyggelsens energianvändning, teknik för hållbar utveckling, åtgärder och styrmedel för energieffektivisering


Chalmers EnergiCentrum (CEC) presenterar här på uppdrag av Boverket en utredning där vi beskriver bebyggelsens energianvändning, analyserar vilka möjligheter som finns och föreslår lämpliga åtgärder och styrmedel för en ökad energieffektivisering.Denna post skapades 2008-01-11. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 65714

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)
Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report CEC - Chalmers EnergiCentrum CEC, Chalmers tekniska högskola Report - CEC 2005:1