CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Framtida teknikupphandling avseende elanvändning i lokalsektorn - En förstudie på uppdrag av STEM:s beställargrupp Lokaler - BELOK

Lennart Jagemar (Extern ; Chalmers EnergiCentrum (CEC)) ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik ; Chalmers EnergiCentrum (CEC))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 59 s.
[Rapport]

Denna rapport är sammanställd på uppdrag av Energimyndighetens (STEM:s) Beställargrupp Lokaler (BELOK) och är dels en översikt över hittills genomförda teknikupphandlingar med koncentration på lokalsektorn, dels förslag till områden för kommande teknikupphandlingar med koncentration på elanvändningen i lokaler. STEM har under åren medverkat/delfinansierat ett sextiotal teknikupphandlingar eller förstudier till sådana. Av dessa berör nitton lokalbyggnader. Tidigare teknikupphandlingar har koncentrerats på komponentnivå med viss slagsida mot konsumentprodukter när det gäller andra områden än lokaler. Det är önskvärt att kommande teknikupphandlingar mer koncentreras mot nivåerna system och hel byggnad då helhetslösningen är viktigare för hög energieffektivitet än enskilda komponenters verkningsgrad. För att ta fram de byggnadskategorier och slutenergianvändare som har högst potential för teknikupphandlingar finns i dagsläget bara den gamla STIL-studien. En uppdatering, StegvisSTIL, pågår men kommer inte att vara klar förrän år 2010. I detta sammanhang är SCB:s Energistatistik för lokaler av begränsat värde. Utifrån STIL-studien bör framtida teknikupphandlingar koncentreras på följande byggnadskategorier: • Butiker, särskilt livsmedel • Kontor, bank & försäkring • Utbildning inklusive daghem • Restaurang och hotell • Vårdlokaler och på följande slutenergianvändningar: • Belysning inomhus • Kyla, särskilt livsmedelskyla • Fläktel (luftdistributionssystem) • Storköksutrustningar Särskilt föreslås att det utreds om teknikupphandlingar är ett bra styrmedel för följande delområden: • Den eleffektiva livsmedelsbutiken: Tekniktävlan/upphandling mellan de stora livsmedelskedjorna. • Eleffektiva storkök: Tekniktävlan/upphandling mellan kommunerna och landstingen samt hotell- och restaurangkök. • Belysning inomhus, särskilt butikbelysning och ljusdioder. • Eleffektiv medicinsk utrustning. • Eleffektiv klimatkyla i lokaler, särskilt frikyla och värmedriven kyla. • Minskad olje- och elanvändning för uppvärmning av lokaler. Olja och el utgör en liten del av uppvärmning i lokalsektorn, men en teknikupphandling kan vara en politiskt viktig signal. • Den energieffektiva lokalbyggnaden med god inomhusmiljö: Tekniktävlan/upphandling mellan större byggnadsägare och deras projekteringsteam avseende befintliga kontorshus. En tyngdpunkt ligger på hur samarbetet sker inom projekteringsteamet och med beställaren. • Tekniktävlan mellan energitjänstföretag rörande energieffektivisering av lokalbyggnader: Ett antal BELOK-medlemmar ställer upp med en byggnad var som energitjänstföretag erbjuds att energieffektivisera • Likströmsnät i lokalbyggnader. • Pump- och fläktdrifter, för att utnyttja nya möjligheter p.g.a. ny kraftelektronik. • Eleffektbesparingar i lokaler.

Nyckelord: teknikupphandling nationellt och internationellt, byggnaders energieffektivitet, klimathållningssystem, fastighetskopplade system, belysning,medicinsk utrustning, butiksutrustningDenna post skapades 2008-01-11. Senast ändrad 2011-08-12.
CPL Pubid: 65685

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Chalmers EnergiCentrum (CEC)
Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Byggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report CEC - Chalmers EnergiCentrum CEC, Chalmers tekniska högskola Report - CEC 2006:1