CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utvärdering av pilotprojekt med Kvällsdistribution i Stockholms innerstad (Östermalm) 2005-2006

Stig E.R. Franzén (Chalmers EnergiCentrum (CEC)) ; Magnus Blinge (Extern ; Chalmers EnergiCentrum (CEC))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007.
[Rapport]

Under 2005-2006 har ett pilotprojekt med kvällsdistribution genomförts i Stockholms innerstad (Östermalm). Projektet har sitt ursprung i diskussioner mellan dagligvaruhandelns aktörer inom ramen för dialoggruppen Framtida Handel (www.framtidahandel.se). Denna rapport redovisar resultaten från en oberoende utvärdering av detta projekt. Arbetet har utförts av Chalmers EnergiCentrum CEC (www.cec.chalmers.se). Både kvantitativa och kvalitativa data har samlats in. Körjournaler har genererat körtider, stopptider, butikslägen, körsträcka och störningar. En workshop med deltagande aktörer och intressenter har identifierat svagheter och styrkor i kvällsdistribution som koncept. Dessutom har individuella intervjuer fått fram både positiva och negativa erfarenheter på pilotprojektets genomförande. Detta är viktigt för framtida bruk eftersom pilotprojekt genomfördes i ”verkligheten” och projektgruppen ställdes inför oförutsedda problem, som måste lösas efter hand (och oftast ad hoc). De huvudsakliga resultaten av pilotprojektet kan sammanfattas enligt följande:  Det sker en tydlig minskning av tidsåtgången med ca 10 minuter av en i genomsnitt 85 minuters lång rutt när trängselskatten var införd.  Det sker en tydlig minskning av tidsåtgång med ca 15 minuter vid kvällsdistribution (kl. 18-20) jämfört med eftermiddagsdistribution (kl. 14-18). Denna bekräftas av ”simulerad” körning med personbil då morgontur (kl. 8-9) jämförs med kvällstur (kl. 18-19).  Den beräknade miljöbelastningen minskar med drygt 20 % per fordon vid denna typ av kvällsdistribution och för de sträckor som försöket handlade om. Effekten beror på vilken medelhastighet fordonen kan hålla i olika trafiksituationer.  Det är lättare att lossa vid kaj utanför morgontid på grund av färre konkurrerande lastbilar. Dock blockerar fler felparkerade personbilar lastzonerna utefter gatan.  Framgång med kvällsdistribution är beroende på affärsinnehavarens inställning, dvs. om en vilja att bryta med traditionens makt och pröva nya lösningar finns. De flesta aktörerna ser positivt på dialogen Framtida Handel. Den har redan skapat en ökad kontaktyta och bättre förståelse mellan olika aktörer inom dagligvaruhandeln. Förhoppningen är stor att flera liknande studier kan genomföras i framtiden med målet att stimulera en miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling inom området. Om erfarenheterna från det nu aktuella pilotprojektets genomförande tas tillvara kan detta ske med stor kraft. Vi lämnar följande rekommendationer inför framtida projekt:  Alla projekt med försök och demonstrationer av nya lösningar, där ett syfte är att utröna om vissa (policy)mål kan nås efter införande i full skala, måste utvärderas objektivt och med relevans.  Både positiva och negativa erfarenheter måste rapporteras. Först då kan kunskapen bli total, dvs. nästa projekt kan vara bättre förberett och nå längre i sin strävan efter ny kunskap.  Projektets utvärderingsbudget måste vara tillräckligt stor. En särskild buffert för förändringar under resans gång måste inrättas.

Nyckelord: Kvällsdistribution, hållbar handel, hållbar utveckling, miljöeffekter, distributionskostnaderDenna post skapades 2008-01-11. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 65668

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Ämnesområden

Miljöteknik
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report CEC - Chalmers EnergiCentrum CEC, Chalmers tekniska högskola Report - CEC 2007:1