CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biokombi Rya - slutrapporter från ingående delprojekt

Erik Ahlgren (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik ; Chalmers EnergiCentrum (CEC)) ; Eva Andersson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära ; Chalmers EnergiCentrum (CEC)) ; Erik Axelsson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Martin Börjesson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik ; Chalmers EnergiCentrum (CEC)) ; Elsa Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik ; Chalmers EnergiCentrum (CEC)) ; Simon Harvey (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Daniel Ingman (Extern ; Chalmers EnergiCentrum (CEC)) ; Sten Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori ; Chalmers EnergiCentrum (CEC)) ; Eva Larsson (Extern ; Chalmers EnergiCentrum (CEC)) ; Åsa Löfgren (Extern ; Chalmers EnergiCentrum (CEC)) ; Lars Waldheim (Extern ; Chalmers EnergiCentrum (CEC)) ; Anders Ådahl (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära ; Chalmers EnergiCentrum (CEC))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - ca 320 s.
[Rapport]

Inom projektet Biokombi Rya har ett flertal olika forskargrupper samarbetat för att studera system¬effekterna av förgasning av biobränsle ur olika aspekter. Syftet med projektet är att öka kunskapen om biobränsleförgasning i Sverige samt att utreda förutsättningar för att sådana anläggningar ska vara ekonomiskt och miljömässigt intressanta. En referensgrupp har varit kopplad till projektet där förutsättningar, resultat och slutsatser har behandlats. I denna underlagsrapport har slutrapporterna från projektets delprojekt samlats. De beskriver förutsättningar, metodansatser, använda data och resultat utförligt och utgör på så sätt ett viktigt komplement till den mer övergripande beskrivningen i projektets syntesrapport. De delrapporter som ingår har valts för att täcka in samtliga delar av projektet som är av allmänt intresse. Projektresultat som publicerats på annat sätt berörs dock mer kortfattat. Projektet Biokombi Rya har pågått under två år (2005-2006) och drivits av Chalmers EnergiCentrum. Förutom de omfattande analysinsatser som författarna till denna rapport står för, har Avdelningen för kemisk teknologi vid KTH, Siemens Industrial Turbines AB och Göteborg Energi AB bidragit med expertstöd. CIT Industriell Energianalys, med undertecknad som projektledare, har stått för projektledning och koordination. Projektet har finansierats av Energimyndigheten, Göteborg Energis forsknings¬stiftelse samt Göteborg Energi AB.


Innehållsförteckning - Delprojekt BioKombi Rya BKR 10 - Biokombi Rya – Gemensamma energimarknadsscenarier BKR 11 - Framtida biobränslepriser – prisbildning under olika klimatåtaganden BKR 12 - Biobränsleförgasningen för kraftvärme respektive energikombinat – integration med Rya kraftvärmeverk i Göteborg BKR 13 - Biokombinat Rya - Vätgasframställning BKR 15 - Förgasningsteknikens roll i lokala energisystem - en fallstudie av integration av bioförgasning med en gaskombi i Göteborgs fjärrvärmesystem BKR 16 - Biobränsleförgasningens framtida roll i Västsverige - Modellering av ett regionalt energisystem BKR 17 - Långsiktig konkurrenskraft för biodrivmedel via förgasning BKR 4 - Integration biomass gasification with natural gas combined heat and power plants – Summery of system consequencesDenna post skapades 2008-01-11. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 65604

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Chalmers EnergiCentrum (CEC)
Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik
Kemiska processer
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report CEC - Chalmers EnergiCentrum CEC, Chalmers tekniska högskola Report - CEC 2007:3