CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nitsche's method for interface problems in computational mechanics

Peter Hansbo (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik)
GAMM-Mitteilungen Vol. 28 (2005), 2, p. 184-207.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 6428

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Matematik
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur