CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vorticity-Strain Residual-based Turbulence Modeling of the Taylor-Green Vortex

Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Mats G. Larson ; Per Vesterlund
International Journal for Numerical Methods in Fluids Vol. 54 (2007), 6-8, p. 745-756.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 63279

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur