CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extremal subsets of {1, ..., n} avoiding solutions to linear equations in three variables

Peter Hegarty (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Electronic Journal of Combinatorics (1077-8926). Vol. 14 (2007), 1, p. Paper R74.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2008-01-14.
CPL Pubid: 63253

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur