CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

KLIMATFRÅGAN - en kritisk introduktion om koldioxid, växthuseffekt och miljö

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007.
[Rapport]

Under beteckningen klimatfrågan framställs nu global uppvärmning orsakad av utsläpp av koldioxid som en ödesfråga för mänskligheten. Via Al Gore, FN och EU har frågan politiserats alltmer. Faktakärnan är en global temperaturhöjning 1970-2000 på endast ca o,4 grader med oklar koppling till ökade halter av koldioxid.

Larmen bygger i stället på framtidsscenarier, dvs science fiction i detta begrepps egentliga bemärkelse. Överdrifter tar nu bort fokus från många viktiga miljöfrågor och hotar miljövetenskapens trovärdighet. Samtidigt skyms den verkligt viktiga frågan om hur samhällsssystemen måste förändras när oljan sinar.

Nyckelord: klimat, temperatur, växthusgaser, naturvetenskap, miljömål, opinion


Författaren Göran Petersson har under tre decennier verkat inom kemisk miljövetenskap vid Chalmers. Denna kritiska introduktion är avsedd för alla intresserade som inte själva hinner eller kan granska klimatfrågan mer ingående.Denna post skapades 2007-11-19. Senast ändrad 2008-02-04.
CPL Pubid: 61876

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur