CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Care@Distance, Home Monitoring System for Patients with Congestive Heart Failure

Anna Gund (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Bengt Arne Sjöqvist (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Inger Ekman
Medicinteknikdagarna, 3-4 October 2006, Uppsala, Sweden (2006)
[Konferensbidrag, poster]

Allt eftersom antalet äldre och långtidssjuka ökar i samhället, förväntas också kostnaderna för sjuk- och hälsovård att öka. Hjärtsvikt är en sjukdom som drabbar omkring 2 % av befolkningen i västvärden, och de flesta patienter är över 60 år. Denna sjukdom spelar därför tillsammans med ett antal andra vanliga åldersrelaterade sjukdomar en stor roll i denna ökning. Med hjälp av IT-baserad hemövervakning och behandlingsuppföljning av hjärtsviktspatienter kan vi potentiellt både minska sjukvårdskostnaderna och förbättra vården för den enskilda individen. Inom Care@Distance är avsikten att utforma ett sådant system där tyngden ligger dels på regelbundna dagliga enkla mätningar av fysiologiskt relaterade parametrar såsom t.ex. vikt, blodtryck och puls, och dels formulär där patienten själv beskriver sin situation. Syftet är att få med både objektiva och subjektiva resultat vilka sedan kan ligga till grund för en förbättrad vård av den enskilde patienten. Systemet utformas för att hantera såväl akuta situationer, t.ex. genom att larma vårdpersonal vid avvikelser utifrån uppsatta gränser, samt skapa underlag för en bättre långsiktig behandling och terapi. Sjukvårdskostnaderna förväntas härigenom reduceras i och med att sjukdomen kan behandlas bättre och färre akutsituationer uppstår. Dessutom, och minst lika viktigt, förväntas patientens livssituation förbättras. Både typen av mätdata samt frågeformulär utarbetas i samarbete med DAGA-kliniken på Östra sjukhuset i Göteborg och Vårdvetenskapliga fakulteten vid Sahlgrenska Akademien. Behandlingsmässigt innebär Care@Distance att patienten kommer att erbjudas likartade mätningar och frågor hemma som vid återbesök på kliniken. Skillnaden är att hemmet kan dessa frågor ställas, och mätningar göras, flera gånger om dagen, medan de på kliniken kanske bara görs varannan månad. Detta ger bl.a. vårdgivaren en större informationsmängd att fatta vårdrelaterade beslut på. De första fältförsöken kommer att ske i början av hösten 2006. En liten försöksgrupp på ca 3-5 personer, identifierade med hjälp av DAGA-kliniken på Östra sjukhuset, kommer att medverka initialt. Fokus i dessa första test är att etablera och utvärdera arbetssätt och teknisk infrastruktur. Generellt är systemet utformat för att vara mycket användarvänligt i alla delar. I ett nästa steg skall EBI (Elektrisk Bio-Impedans) testas för att om möjligt inkluderas i mätmodaliteterna. Med relativt enkla och robusta mätningar förväntas mycket användbar och relevant information om sjukdomstillståndet hos de aktuella patienterna kunna erhållas med denna metod.Denna post skapades 2007-10-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 58653

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa (GU)

Ämnesområden

Övrig informationsteknik
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Medicinsk informatik
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur