CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A model for the consolidation of aligned thermoplastic powder impregnated composites

Marco Connor ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Jan-Anders Månson ; Geoffrey Gibson
Journal of Thermoplastic Composite Materials Vol. 8 (1995), p. 138-162.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 5440

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur