CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On surface energy effects in composite impregnation and consolidation

Marco Connor ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Jan-Anders Månson
Composites Manufacturing Vol. 6 (1995), p. 289-295.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 5439

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur