CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Residual stress build-up in thermoset films cured above their ultimate glass transition temperature

Jakob Lange ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Anders Hult ; Jan-Anders Månson
Polymer Vol. 36 (1995), p. 3135-3141.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 5438

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur