CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The two-way interaction between anisotropic flow and fiber orientation in squeeze flow

Anders Ericsson ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Jan-Anders Månson
Journal of Rheology Vol. 41 (1997), p. 491-511.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 5436

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur